:::
Font size: Small Medium Large | Share to:

Students

Ph.D. Dissertation Chair

Department of Economics, National Taiwan University

●Fei-Chi Liang (Ph.D. Candidate)
●Zheng-Ze Lai (Ph.D. student, National Cheng-Chi University)
●2014:Chi-Fang Lai (Assistant Professor, Soochow University)
●2014:Shian-Yu Liao (Assistant Professor, Chung Yuan Christian University)
(2014 Best Ph.D. Thesis Supervisor, Taiwan Economic Association)
●2009:Yu-Shan Hsu (Associate professor, National Chungcheng University)
(2009 Best Ph.D. Thesis Supervisor, Taiwan Economic Association)
●2008:Chia-Hui Lu (Associate professor, National Taipei University)
(2008 Best Ph.D. Thesis Supervisor, Taiwan Economic Association)
●2006:Shun-Fa Lee (Associate Professor, Tam Kan University)
(2006 Best Ph.D. Thesis Supervisor, Taiwan Economic Association)

M.A. Thesis Chair:

National Taiwan University
●2012:Hsiao-Lung Chang
●2006:Yin-Chi Wang (Professor, Chinese University of Hong Kong)
●2004:Tsu-Chang Meng

Institute of Industrial Economics, National Central University
●1999:Hsin-Huei Cheng, Pei-In Yang
●1998:Jo-Gin Chen, Bin-Seng Chen, Mei-Sian Lin
●1997:Su-Ming Liao, Yu-Shan Chen, Ko-Yung Shih, 1997, Da-Peng Liu
●1996:Jing-Yi Chen
●1995:Wen-Tong Wu
●1994:Aiwa Chen
●1993:Li-Jane Chow

Ph.D. Dissertation Committee:

●National Taiwan University (3):2002 (Shu-Hua Chen) ; 2009 (Yin-An Chen) ; 2012 (Cheng-Wei Chang) ; 2015 (Hsin-Rong Yu); 2018(Li-Wen Hung)
●National Central University (2):2006 (1) ; 2014 (Hsieh-Yu Lin)
●National Chung-Hsing/Taipei University (3):1999 (Po-Ju Chen) ; 1996 (Wei-Chung Lin) ; 2001 (Jy-Hua Chen)
●National Cheng-Chi University (2):1998 (Cheng-In Chau) ; 2000 (Ming-Fu Shaw)
●National Chung-Cheng University (3):2000 (Ju-Yuan Shieh) ; 2006 (Su-Hwa Chang) ; 2009 (Win-Liang Hsieh)
●National Sun Yet-Sen University (1):2014 (Chin-Chih Wu)

M.A. Thesis Committee:

●Fu-Jen Catholic University (1)
●National Central University (2)
●National ChengChi University (4)
●National Sun Yet-Sen University (1)
●National Chung-Hsing/Taipei University (9)
●National Taiwan University (7)

External Examiner:

●Monash University: 2008 (1) (Ph.D. thesis).
●Chinese University of Hong Kong: 2014 (1) (Ph.D. thesis).
●Chinese University of Hong Kong: 1997 (1), 1998 (1), 1999 (2), 2001 (1), 2003 (1), 2006 (1), 2007 (1), 2008 (1), 2009 (1), 2010 (1) (all MA thesis).

TOP